Законодателен пакет за политиката на сближаване 2021-2027

Законодателен пакет за политиката на сближаване 2021-2027

Законодателен пакет за политиката на сближаване 2021-2027

ВЪВЕДЕНИЕ

  Политиката на сближаване (Кохезионната политика) играе решаваща роля за укрепване на икономическото, социалното и териториалното сближаване на Европейския съюз чрез намаляване на различията между различните региони на ЕС, в съответствие с член 174 от ДФЕС (Договор за функционирането на Европейския съюз) . След публикуването на Многогодишната финансова рамка за 2021-2027 г. Законодателните предложения на Комисията за политиката на сближаване за периода 2021-2027 г. бяха публикувани на 29 и 30 май 2018 г.

Първоначалният законодателен пакет на политиката на сближаване включва: Регламент за общите разпоредби (РОР) , регламент за ЕФРР / Кохезионен фонд (ЕФРР / КФ) , регламент за Европейския социален фонд плюс (ЕСФ +) , регламент за европейско териториално сътрудничество (Интеррег) , както и регламент за механизъм за разрешаване на правни и административни пречки в трансграничен контекст (Европейски трансграничен механизъм – ЕТМ).

След съобщението относно европейската „Зелена сделка“ и като част от Механизма за Справедлив Преход, комисията представи ново предложение за Фонд за Справедлив Преход (ФСП) на 14 януари 2020 г., придружено от свързано изменение на Регламента за общите разпоредби.

След избухването на COVID-19 и като част от ревизираната МФР 2021-27 и Пакета за Възстановяване (Recovery Package) , Комисията също предложи различни изменения в законодателния пакет на Политиката на сближаване 2021-20278, докосвайки Регламента за общите разпоредби, Регламента за ЕФРР / КФ. , Регламентът за ЕСФ +, както и Регламентът за JTF.

СЪСТОЯНИЕ НА ПРЕГОВОРИ

Българското Председателство стартира разглеждането на законодателните предложения с организиране на презентации и първи обмен на мнения през месец юни 2018 г.

От Юли до Декември същата година Австрийското Председателство организира задълбочена проверка на правните предложения, включително политически дебат в Съвета по общи въпроси (Кохезия) на 30 ноември 2018 г. Комитетът на постоянните представители одобри частични мандати на няколко блока от Регламента за общите разпоредби.

Румънското Председателство продължи с разглеждане на останалите блокове за Регламента за общите разпоредби (РОР) и специфичните за фонда наредби. В края на мандата Комитетът на постоянните представители одобри (частичните) мандати за преговори с Европейския парламент относно останалите блокове от РОР, Регламента за ЕФРР / Кохезионния фонд и Регламента за ЕСФ +. На 25 юни 2019 г. Съветът по общи въпроси (Кохезия) проведе политическо обсъждане.

Председателството на Финландия проведе тристранни диалози с Европейския парламент от Септември до Декември 2019 г., като съществено се постигна напредък по отношение на регламента за общите разпоредби (блокове 1, 2 и 5), както и по важни части от Регламента за Интеррег, наред с други. Подобен напредък беше добре признат от Комитета на постоянните представители и представлява съществен градивен елемент за бъдещата работа.

През периода от Януари до началото на Март 2020 г. Хърватското Председателство постигна значителен напредък като цяло ,по отношение на междуинституционалните преговори по законодателния пакет на политиката на сближаване. Напредъкът и темпът на преговорите с Европейския парламент бяха съществени по всички досиета. Освен това Хърватското Председателство редовно информира държавите-членки в работната група за структурни мерки относно състоянието на преговорите и се консултира с делегациите във връзка с редица предложения за изготвяне на председателството, насочени към постигане на балансирани и справедливи компромиси между съзаконодателите.

След избухването на COVID-19 преговорите с Европейския парламент за законодателния пакет на политиката на сближаване 2021-2027 г. внезапно спряха. Освен това, с оглед на дискусията относно МФР, комисията по регионите на ЕП реши да спре преговорите със Съвета на техническо и политическо ниво от началото на март нататък.

Фокусът на Хърватското Председателство също се прехвърли към бързото приемане в рекорден срок, както и Европейският парламент. Приети бяха мерки за реагиране на кризи като Инвестиционна инициатива за реакцията срещу коронавируса (Coronavirus Response Investment Initiative PLUS), както и допълнителни изменения във Фонда за солидарност на ЕС.

Независимо от извънредната ситуация в областта на здравеопазването и новия контекст, в който се проведоха преговорите по пакета за сближаване, председателството продължи неформалните обмени с Европейския парламент по всички файлове/досиета.

В същото време Хърватското Председателство успя да проведе изчерпателни прегледи на ниво работна група на ново внесените изменения на РОР , ЕФРР / КФ, ЕСФ +, както и на ФСП (част от пакета за възстановяване и МФР 2021- През юни 2020 г.), проправяйки пътя за бъдещата работа на Германското Председателство.

Въпреки ограниченията, споменати по-горе, напредъкът в преговорите беше забележителен. Напредъкът, постигнат по отношение на регулаторните части на законодателния пакет на политиката на сближаване по време на Хърватското Председателство, може да бъде обобщен, както следва:

Регламент за общи разпоредби (РОР)

 

Хърватското Председателство започна преговорите с Европейския парламент относно РОР от началото на януари 2020 г. с няколко технически срещи между съзаконодателите. Общо 8 технически срещи по РОР (Регламент за общите разпоредби) се състояха между януари и началото на март 2020 г., като през юни 2020 г. се проведе допълнителната девета финална среща.

Междуинституционалните преговори с Европейския парламент относно РОР се фокусираха върху онези разпоредби, които обхващат мониторинг, оценка, комуникация и видимост (блок 3), финансова подкрепа от фондовете (блок 4) и финансово управление (блок 6).

В края на мандата си председателството постигна значителен напредък с временно общо разбиране на техническо ниво с Европейския парламент по отношение на повечето разпоредби, включени в блокове 3, 4 и 6 от РОР (Регламент за общи разпоредби), в очакване на окончателно одобрение от държавите-членки и утвърждаване на тристранно ниво.

Резултатите от работата и напредъкът по преговорите с Европейския парламент са посочени в ADD1 от настоящия доклад на председателството (док. 8760/20 ADD1).

 

Европейски фонд за регионално развитие / Регламент на Кохезионния фонд

 

Преговорите с Европейския парламент по този фонд започнаха през октомври 2019 г. по време на Финландското Председателство и се съсредоточиха основно върху задълбочена дискусия по Член 2 (Специфични цели). Въз основа на тази работа Хърватското Председателство проведе 3 технически срещи с Европейския Парламент по този регламент, като постигна значителен напредък по различни членове.

След избухването на COVID-19, обменът между двамата съзаконодатели продължи писмено, с разяснения и обяснения на различните позиции, главно по членове 7 до 14.

Резултатите от работата и напредъкът в преговорите с Европейския Парламент са посочени в ADD2 от настоящия доклад на председателството (док. 8760/20 ADD2).

Регулация на ЕСФ+

 

Преговорите с Европейския Парламент започнаха с начален триалог на 9 декември 2019 г., в който Хърватското Председателство вече изигра съществена роля. И двамата съзаконодатели се съгласиха да дадат приоритет на тези разпоредби, които бяха от решаващо значение за програмирането и за бързото и ефективно изпълнение на фонда.

Първите технически срещи по време на Хърватското Председателство бързо последваха през Януари 2020 г. с отличен темп и напредък, постигнати от съзаконодателите. През периода януари-февруари 2020 г. бяха проведени 4 технически срещи с Комисията по заетост и социални въпроси, които обхващаха споделената част от управлението на фонда, както и една техническа среща с комитета по околна среда (ENVI) в началото на март 2020 г., обхващаща здравната част на фонда.

Резултатите от работата и напредъкът в преговорите с Европейския Парламент са посочени в ADD3 от настоящия доклад на председателството (док. 8760/20 ADD3) .

Регламент за европейско териториално сътрудничество (Interreg)

 

Въз основа на напредъка, постигнат от Председателството на Финландия, Хърватското Председателство продължи работата по регламента за Interreg, като имаше 3 технически срещи между съзаконодателите през периода януари-март 2020 г. и ползотворни неформални дискусии от март до юни 2020 г.

 Работата по досието/регламента се съсредоточи върху онези разпоредби, отнасящи се до пряко и косвено управление, допустимост и мониторинг, оценка и комуникация. Бяха обсъдени и някои допълнителни разпоредби от техническо естество, включително тези, които изискват изравняване със съответните блокове РОР.

 Резултатите от работата и напредъкът в преговорите с Европейския Парламент са посочени в ADD4 от настоящия доклад на Председателството (док. 8760/20 ADD4).

 

Европейски регламент за трансграничен механизъм (ЕРТМ)

 

 Становището на правната служба на Съвета относно Регламент на ЕРТМ беше представено на 2 март 2020 г. и представено на Работната група за структурни мерки малко след това. Първоначалните оценки както на становището, така и на напредъка по преписката бяха извършени. Като се има предвид обаче фактът, че Регламентът за ЕРТМ не е свързан с дискусиите за МФР, досието досега е с по-ниско ниво на приоритет.

 

Фонд Справедлив Преход

Регламентът за ФСП беше представен на Работната Група за Структурни Мерки през Януари 2020 г. и последва подробно проучване на досието на ниво работна група. Компромисните предложения на председателството относно Регламента за ФСП бяха обсъдени на заседанията на работната група на 7 и 20 май и 4 юни.

Хърватското Председателство представи на делегациите предложение за частичен мандат за преговори с Европейския Парламент относно Регламента за ФСП, за обсъждане и потенциално споразумение на заседанието на Комитета на постоянните представители на 24 юни. Тези части с бюджетни последици или с хоризонтален характер, които са свързани с многогодишната финансова рамка или с инструмента за възстановяване на Европейския съюз, са изключени от частичния мандат.

Частичният мандат за преговори по ФСП, представен на Комитета на постоянните представители, е определен в док. 8502/20.

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

 В светлината на горното Комитетът на постоянните представители се приканва да вземе под внимание този доклад на председателството и напредъка, постигнат в преговорите по законодателния пакет на политиката на сближаване 2021-2027.

Платформата Brown to Green

Кристина Лазарова, съосновател на платформата „Brown to Green“: Зелената сделка е възможност България да изгради нов икономически модел

“Зелената сделка е възможност в България да се направи един нов икономически модел. Тя сама по себе си не се отнася само до трансформация на въглищните централи, а и е насочена към високоенергийната индустрията като цяло.

ПОВЕЧЕ
Платформата Brown to Green

Кристина Лазарова, съосновател на Платформата „Brown to Green”: Трябва да разглеждаме Зелената сделка като позитив и възможност за рестарт на сектор „Енергетика“

Координаторът на Платформа „Brown to Green“ участва на експертната онлайн дискусия „Регионални планове …

ПОВЕЧЕ
Платформата Brown to Green

Значим успех за българската екология и енергетика – платформата „Brown to Green“ стана част от Европейския Алианс за Чист водород към Европейската Комисия

България има нужда от нова стратегия за климат и енергетика. Този план за възстановяване и устойчиво…

ПОВЕЧЕ