За нас
На 11 декември 2019 г. Европейската Комисия представи Европейският Зелен пакт (по-познат като Европейската Зелена сделка). Пактът акцентира върху пакет от стратегически и законодателни инициативи, които трябва да преведат Европа до това през 2050 г. да се превърне в първия континент, постигнал въглеродна неутралност на цялата си икономика. Целта е Европа да се превърне в глобален лидер. Всичко това създавайки нова стратегия за растеж на Съюза, която стратегия е подкрепена и с Плана за инвестиции на Европейския зелен пакт в размер на 1 трилион евро.
На 4 март е публикуван проект на Европейския климатичен закон. Той цели да установи основните политически цели и задачи на ЕС, преди Европейският съвет да постигне консенсус относно конкретния механизъм за постигането на неутралност по отношение на климата, като се очаква Закона за климата да бъде основният акт за постигането на таза цел. Всичко това е дългосрочен план и политика на Европа, която ще доведе до преразглеждане на редица финансови инструменти и иницииране на нови или промяна на съществуващи политики, които ще са конкретни и ще бъдат насочени към реализиране на заложените цели в Европейския зелен пакт.
За България, като държава – членка и част от Европейската общност, предстои един дълъг процес по трансформация на всички сектори, за да може да бъдат постигнати поетапно целите заложени в Зеления пакт.
Енергетиката в България е един от секторите, които е най-пряко засегнат и подлежи на поетапна, трудна, тежка, но неизбежна трансформация.
Официалните първи стъпки за това бяха предприети от България с гласуване от Народното Събрание на решение в края на януари т.г. за присъединяване на страната ни към Платформата за въглищни региони в преход, за да може въгледобивните региони у нас да се възползват от предвидената финансова подкрепа от Фонда за справедлив преход – част от Механизма за справедлив преход, като основна част от Зеления пакт.
На 26.02.2020 г. Европейската Комисия публикува Докладите за напредъка на държавите по социално-икономическите предизвикателства за 2020 г. В анекс Д от Доклада за България се препоръчва инвестиции от Фонда за справедлив преход само в две области – Стара Загора и Кюстендил.
В резултат на многобройно проведени от наша страна срещи и десетки писма с искане за включване на още една област – Перник, получихме неформално обещание, че това ще се случи в най-кратки срокове.
На 25.03.2020 г. Министерският Съвет на Република България одобри искане за получаване на техническа подкрепа по специална процедура на Програмата на Европейския съюз за подкрепа на структурни реформи, по линия на която ще бъде осигурено финансиране по бъдещия Механизъм за справедлив преход и от Фонда за справедлив преход към него. При това искане бяха определени и областите, за които ще е насочено то, а именно Стара Загора, Кюстендил и Перник. Това ще подпомогне изготвянето на последващите необходими за целта Териториалните планове за справедлив енергиен преход на областно ниво, за извършване на прехода по устойчив начин.
В контекста на описаното по-горе през последните месеци бяха проведени поредица от срещи, инициирани от ръководството на ТЕЦ „Бобов Дол“ с Топлофикация Перник и мините, които добиват в районите на Бобов Дол и Перник, както и с институции на наднационално и национално равнище, синдикати, неправителствени организации и различни асоциации в сектора. В резултат от предприетите от нас действия, е взето единодушно решение от топлоцентралите и мините в тези две области за създаване на Платформата Brown to Green /BulgaRian sOuthWestern eNergy.
Платформата се учредява с цел цялостно разбиране и имплементиране на процесите от Европейския Зелен пакт и подпомагане на прилагането им на територията на Югозападен Въглищен Регион (попадащ на територията на области Перник и Кюстендил). Приоритет ще бъде и подготовката и изготвянето на анализи, стратегии и пилотни проекти, които ще доведат до предложения за трансформиране на предприятията от енергийния и въгледобивния сектор, които се намират в региона, за да може региона цялостно да се превърне в модел към устойчивия преход за постигане на целите за развитие към нисковъглеродна икономика.
Основната цел и задача на новосъздадената платформа е широкообхватното участие на представители на заинтересованите страни, в т.ч. синдикални и неправителствени организации, местната власт, бизнеса и всички имащи пряка или косвена заинтересованост по темата. Очаква се заинтересованите страни да се включат с предложения за справяне с предизвикателствата, както и с инициативи, за да бъдат част от всичко, което се случва, в т.ч. да участват във вземането на решения, така че да се създаде един отворен и прозрачен механизъм за изпълнение на мерките и трансформиране на Югозападния Въглищен Регион, следвайки и европейските цели и добри практики.
Платформата се учредява за постигането на следните цели :
1. Активно сътрудничество в процеса на изготвянето на Регионалния план за справедлив преход като част от целите на Фонда за справедлив преход, отчитайки всички възможности и предизвикателства;
2. Последващо изготвяне на секторни бизнес стратегии и планове за действие на въгледобивните предприятия и енергийни мощности с обществена достъпност и участие с цел извършване на плавен енергиен преход на Югозападен Въглищен Регион за постигане на целите за нисковъглеродна икономика и енергетика;
3. Активно включване на заинтересованите страни за постигане на Справедлив преход за всички засегнати страни на ниво област, община, население, работещо и живеещо на територията на Югозападен Въглищен Регион;
4. Осъществяването и развитието на контакти с лица, организации, представители на институции и др. с цел максимално разбиране на процесите, които са свързани със Зелената сделка и преходът към нисковъглеродна икономика и енергетика;
5. Набиране на подкрепа от заинтересованите страни като неправителствени организации, институции, както на местно, така и на национално ниво, синдикати, както и други организации и юридически лица в процесите по анализ и възможни решения за преструктуриране на въгледобивните и енергийни мощности в Югозападен Въглищен Регион и преминаването им към съответствие с целите заложени в Европейския Зелен пакт;
6. Популяризиране сред институциите на национално и наднационално равнище, но също и чрез медиите, за тежестта на проблемите и предизвикателствата за енергийната трансформация, която ще се случи за първи път в България в Югозападен Въглищен Район. Това ще касае, както мощностите произвеждащи енергия от въглища, мините, които подлежат на рекултивация, но също и редица подсекторни икономически дейности пряко или косвено свързани с тези дейности, в т.ч. и останалите икономически дейности в области Перник и Кюстендил и тяхното участване за постигане целите за цялостна декарбонизация на икономиката.
7. Включване и присъединяване на водещи специалисти, компании и мозъчни тръстове в тази област с цел подпомагане и изготвяне на технически и финансови анализи за реконструкция на съществуващите инсталации и промяна на горивната им база с цел намаляване на емитираните емисии на парникови газове или пълно изменение на съществуващите такива и внедряване на иновативни решения особено в енергийно производствения сектор, но не единствено.
8. Изготвяне на ясна пътна карта с конкретни стъпки и срокове за възможностите за финансиране на:
• Техническо модернизиране на съществуващи инсталации за тяхното експлодиране с други технологии и източници за производство на енергия;
• Алтернативи в изграждане на други енергийни инсталации от целия възможен спектър и възможности;
• Рекултивация и ликвидация на мини, с изчерпани запаси, които следва да приключат дейността си ;
• Преквалифициране и ангажиране на служителите в тези мощности;
• Иницииране и реализиране на проекти, подобряващи жизнената среда на местата на рекултивираните и ликвидирани рудници – залесяване и облагородяване на терените и тяхното последващо използване за различни икономически дейности;
• Сътрудничество на регионално ниво с различни други структури за споделянето на добри практики, научени уроци и иновативни решения във всички направления, стартирайки с районът на Козани, северна Гърция, като най-близкия до Кюстендил и Перник поел в същата посока за преструктуриране и заместване на въгледобива;
• Търсене на всички възможни начини за финансиране по посочените приложения и стъпки;
• Предложение и избор на екип за осъществяване на финансирането.
За да изпълним основната цел на Платформата Brown to Green за прозрачност и общодостъпност и участие в постигането на посочените по-горе дейности, събития, срещи и тяхното провеждане и взимане на решения, те ще бъдат достъпни чрез електронния портал на Платформата.Платформата Brown to Green