Стенограма от 25.03.2020 заседание на МС

Стенограма от 25.03.2020 заседание на МС

Стенограма от 25.03.2020 заседание на МС

ЗАСЕДАНИЕ

на Министерския съвет

25 март 2020 година

Заседанието започна в 10.05 часа и беше ръководено от министър-председателя Бойко Борисов.

БОЙКО БОРИСОВ: Добър ден.
Дневен ред на Министерски съвет.

Точка 1

Проект на Решение за предложение до Президента на Република България за издаване на Указ за назначаване на длъжност и удостояване с висше офицерско звание на военнослужещ.

БОЙКО БОРИСОВ: Каракачанов!
КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, тъй като предишният командир на пункта за базиране в Бургас е пенсиониран поради навършване на пределна възраст, с проекта се предлага да бъде назначен капитан І ранг Велко Петров Велков на длъжността „Командир на флотилия бойни и спомагателни кораби“ и да бъде удостоен с висше офицерско звание „флотилен адмирал“.
В момента капитан І ранг Велков заема длъжността „Началник на щаба на флотилия бойни и спомагателни кораби“ от 1 ноември 2016 г. и отговаря на изискванията за заемане на новата длъжност.
Материалът е съгласуван с Президента.
БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 2

Проект на Постановление за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 3

Проект на Решение за изменение на Решение № 343 на Министерския съвет от 2008 г. за създаване на Комисия по прозрачност по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и определяне на нейния състав.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 4

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения, приета с Постановление № 374 на Министерския съвет от 2011 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 5

Доклад за утвърждаване разходите за командировки в страната за четвъртото тримесечие на 2019 г. на заместник министър-председателите, министрите, органите към Министерския съвет по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията, заместник-министрите и областните управители.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 6

Проект на Решение за одобряване на искане за получаване на подкрепа по Програмата за подкрепа на структурни реформи.

БОЙКО БОРИСОВ: Горанов!
ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Уважаеми господин министър-председател, колеги, с проекта на Решение се предлага да се одобри искане за получаване на техническа подкрепа по специална процедура на Програмата на Европейския съюз за подкрепа на структурни реформи, през която ще се осигури финансиране за Механизма за справедлив преход и от Фонда за справедлив преход към него.
Подкрепата, която изискаме от Европейската комисия е в размер 550 хиляди евро, като с нея ще се подпомогнат българските власти при изготвянето на териториални планове за справедлив преход на територията на три области от страната – Стара Загора, Кюстендил и Перник. Плановете ще очертаят стратегическата рамка за управление на инвестициите по линия на Европейския фонд за справедлив преход с оглед на преодоляване на социално-икономическите ефекти от декарбонизиране на икономиката. С цел максимално ефективно използване на средствата от бюджета на Европейския съюз, искането е проверено за наличие на двойно финансиране. Разходите по него са изцяло за сметка на Програмата за структурни реформи и не се изисква национално финансиране.
БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 7

Проект на Решение за обявяване на пътен участък – публична държавна собственост, за път – публична общинска собственост, и за промяна в списъка на републиканските пътища.

БОЙКО БОРИСОВ: Аврамова!
ПЕТЯ АВРАМОВА: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, промяната в списъка на държавните пътища се прави по инициатива на област Кюстендил, на община Рила, като това е пътят между „Рилски манастир“ и „Кирилова поляна“, като общината е изявила желание тя да поддържа тази 7-километрова отсечка и ние с това решение променяме списъка на държавните пътища, като изваждаме тази пътна отсечка от списъка на държавните пътища, ще бъде инициирана и процедура за включване в общинските.
БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 8

Проект на Решение за изменение на Решение № 234 на Министерския съвет от 2011 г. за отнемане поради отпаднала нужда правото на управление върху имот – публична държавна собственост, и за обявяването му за имот – частна държавна собственост.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 9

Проект на Решение за възлагане на председателя на Сметната палата да сключи договор за покупка на част от имот в полза на държавата и за предоставянето й безвъзмездно за управление на Сметната палата.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 10

Проект на Решение за одобряване позицията на Република България по предложението за продажба на част от комплекса сгради на Международната инвестиционна банка в Москва.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 11

Доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в Световния градски форум, проведен от 8 до 13 февруари 2020 г. в Абу Даби.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 12

Доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по околна среда, проведено на 5 март 2020 г. в Брюксел.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 13

Проект на Решение за приемане на предложение от концесионера за прекратяване по взаимно съгласие на Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – трахити и трахитови туфи, от находище „Каята“, разположено в землищата на с. Вратица и с. Винарско, община Камено, област Бургас, сключен на 23 декември 2010 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и „Трансстрой холдинг“ АД – Бургас.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 14

Проект на Решение за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Шкорпиловци – Централен“, община Долни Чифлик, област Варна.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 15

Проект на Решение за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Делфин“, община Несебър, област Бургас.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 16

Проект на Решение за определяне на концесионер на морски плаж „Равда – Олимпийски надежди“, община Несебър, област Бургас.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 17

Проект на Постановление за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и на максималните размери на новите задължения, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. по бюджета на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 18

Проект на Решение за одобряване проект на Споразумение за участие в указател, съдържащ данни за контакт с националните центрове за приемане на спешни повиквания (PSAP-DIR) между Министерството на вътрешните работи на Република България, представлявано от Дирекция „Национална система 112“, която е определеният център за приемане на спешни повиквания за Република България, и Европейския комуникационен офис.

БОЙКО БОРИСОВ: Маринов.
МЛАДЕН МАРИНОВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, проектът на Споразумение има за предмет ползването на една услуга, предоставяна от Европейския комуникационен офис. Тази услуга се състои в изготвянето и поддържането в актуално състояние и предоставянето за ползване на указател с данни за контакт на националните центрове за приемане на спешни повиквания на държавите, членуващи в Европейската конференция на пощенските и телекомуникационните администрации.
Европейската конференция на пощенските и телекомуникационните администрации е организация в сферата на съобщенията. В нея членуват пощенски и телекомуникационни администрации от 48 европейски държави, включително и България.
БОЙКО БОРИСОВ: Благодаря.
Приема се.

Точка 19

Проект на Решение за определяне на Министерството на енергетиката за отговорно ведомство по изпълнение на дейности, свързани с изготвянето на териториалните планове за справедлив преход.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 20

Проект на Решение за одобряване проект на Закон за допълнение на Закона за българското гражданство.

БОЙКО БОРИСОВ: Кирилов!
ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаеми господин премиер, изменението касае прилагане на Споразумението за оттегляне на Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия през Решение № 49 на Министерския съвет от 2019 година.
Споразумението за оттегляне влезе в сила на 1 февруари 2020 година съгласно процедурата предвидена в чл. 50 по Договора за Европейския съюз. С влизането в сила на това споразумение Обединеното кралство се превръща в трета страна.
Транзитният период тече от 1 февруари 2020 година и трябва да приключи на 31 декември 2020 година, но може да бъде удължен с до две години, ако за това има общо съгласие между Европейския съюз и Великобритания.
Целта на законопроекта е да осигури правна яснота относно прилагането на Закона за българското гражданство по тези разпоредби, които се отнасят във взаимоотношенията ни с британските граждани.
Благодаря Ви.
БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 20.

Точка 21

Проект на Решение за предложение до Президента на Република България за издаване на Указ за освобождаване от длъжност, назначаване на длъжност и удостояване с висше офицерско звание на офицер от висшия команден състав.

БОЙКО БОРИСОВ: Каракачанов!
КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Господин премиер, става въпрос за адмирал Ефтимов, който след смъртта на генерал Боцев, трябва да го замести като началник на отбраната, това касае.
Съгласуван е материалът с Президента и отива за Указ.
БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 22

Проект на Решение за одобряване на Доклад за създаване на организация за осигуряване на лични предпазни средства, медицински изделия, медицинска и лабораторна апаратура, хигиенни материали, консумативи и други, предназначени за превенция, ограничаване разпространението, диагностиката и лечението на COVID-19.

БОЙКО БОРИСОВ: Ананиев, слушам!
КИРИЛ АНАНИЕВ: Министерството на здравеопазването е създало необходимата организация за подпомагане на дейностите за борба с COVID-19 в това число и за събиране на дарения.
Министерството разкри дарителска сметка в Българска народна банка, същата е публикувана на официалната Интернет страница на Министерството на здравеопазването.
Ежедневно по дарителската сметка постъпват средства и редица дарители изразяват желание да предоставят дарения в натура в помощ на COVID-19.
Създаденият от Вас логистичен център, който е позицииран в базата на Българския червен кръст в село Лозен, предприети са действия и е създадена организация от БЧК съвместно с Министерството на здравеопазването за съхраняване на даренията, които са постъпили в натура.
В същото време Агенция „Митници“ предостави на Министерството на здравеопазването отнети в полза на държавата конфискувани вещи, които се разпределят от Логистично-координационния център, съобразно необходимите потребности на лечебните заведения и държавните и общинските институции.
Във връзка с гореизложеното и цел да се осигури прозрачност при разпределението на даренията и на конфискуваните в полза на държавата вещи, и с оглед тяхното възможно най-целесъобразно разпределение, предлагам:
Първо. Средствата от даренията за превенция и лечение на COVID-19 да не могат да бъдат насочвани за други цели.
Второ. Дарението да се счита за прието в момента на постъпване на сумата по разкритата дарителска сметка на Министерството на здравеопазването в Българска народна банка, а когато дарението е в натура – в момента на постъпване в складовата база на Българския червен кръст в село Лозен.
Трето. При предоставяне на дарението, независимо дали е в лева/валута или в натура, изрично упоменатата воля на дарителя да се спазва задължително.
Четвърто. Министерството на здравеопазването да предоставя информация на Националния оперативен щаб за борба с коронавируса и на официалната си интернет страница за постъпилите парични средства по дарителската сметка, както и за предадените за съхранение в склада на Българския червен кръст дарения в натура.
Пето. Националният оперативен щаб да дава предложение, както по отношение на вида на закупуваните лични предпазни средства – дезинфектанти, тестове, лекарствени продукти, консумативи, медицинска и лабораторна апаратура и други, така и по отношение на крайния потребител, в случаите когато това се отнася до лекарствени продукти, апаратура и тестове за диагностика.
В случаите, когато става дума за лични предпазни средства и дезинфектанти, предложение за разпределение се дава от Логистично-координационния център.
Направените от Националния оперативен щаб и Логистично-координационния център предложения за разпределение да се одобряват от министъра на здравеопазването по регионални здравни инспекции.
Шесто. Конфискуваните вещи от Агенция „Митници“ в полза на държавата и предоставени на Министерството на здравеопазването да се разпределят по предложени на Логистично-координационния център, чрез регионалните здравни инспекции, на територията на страната.
Седмо. Всички РЗИ ще организират получаването на отпуснатите артикули по лечебни заведения, държавни и общински институции в съответствие с направеното от Логистично-координационния център общо разпределение. За направеното разпределение, съответните РЗИ-та, следва подробно да информират центъра и Министерството на здравеопазването.
Всяко РЗИ носи административна отговорност за спазване на реда и правилата за разпределение на получените средства за борба с коронавируса.
Осмо. Когато доставката се осъществява чрез „Бул Био“ съответните РЗИ, следва да съдействат при осъществяване на връзката „Бул Био“ и съответните лечебни заведения или институции.
Девето. Министерството на здравеопазването, Министерството на икономиката и Логистично-координационният център съвместно координират действията си така, че да се събира необходимата информация и да се извършва ежедневна оценка за нуждите на обезпечаване на лечебните заведения и институции за преодоляване на кризата.
В резултат на това са идентифицирани конкретните потребности от лични предпазни средства, болнично оборудване, медицинска и лабораторна апаратура, друга специфична апаратура, диагностикуми, предпазни средства и други.
В тази връзка се приоритизират исканията по реда описан по-горе, както следва.
Приоритетно с предпазни средства се осигуряват лечебните заведени я за болнична помощ – структурите и отделенията, в които се лекуват болни с коронавирус, Центровете по спешна медицинска помощ, структурите на Регионалните здравни инспекции, Гранична полиция, екипите на НАП и Агенция „Митници“ и на граничните пунктове, МВР, социалните структури, които работят с уязвими групи от населението.
Тези потребности се осигуряват чрез средства от бюджета на Министерството на здравеопазването, по оперативни програми и дарения.
Във връзка с горното господин министър-председател, предлагам следния проект на решение:
Одобрява доклада на министъра на здравеопазването за създаване на организация и осигуряване на лични предпазни средства, тестове, лекарствени продукти, консумативи, медицинска и лабораторна апаратура и други предназначени за превенция, ограничаване разпространението, диагностика и лечение на COVID-19.
Второ, възлага на министъра на здравеопазването да отговаря за организацията за осигуряване на лични предпазни средства, тестове, лекарствени продукти, консумативи, медицинска и лабораторна апаратура и други предназначени за превенция, ограничаване разпространението, диагностика и лечение на COVID-19 в съответствие с доклада по точка първа.
БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 22 с така направеното предложение.
Докато сме още на тази точка, предлагам по 1000 лева всеки от нас да дари от заплатата си, като нека министрите Сачева и Ананиев да предложат къде ще е най-правилно. Защото от решенията, които вземаме и за тези близо над четири и половина милиарда, считам, че от бюджета, от банките и от това, което правим, пари ще има. Предлагам просто един жест на солидарност.
Горанов!
ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Господин премиер, искам да кажа, че в сметката от 2011 година или от 2012 година, когато се връщаха бонуси в първия ви кабинет, има 9 хиляди лева налични, това са пари, които могат да бъдат използвани за дарения. Ние разходвахме през годините от тази сметка за различни неща, давахме на детето, което се обучаваше във Великобритания, но сега има 9 хиляди лева по тази сметка, които са останали и ако някой колега прецени, дали Ананиев, дали Сачева, може да изготви проект на решение.
БОЙКО БОРИСОВ: Това ще е следващия път.
Сега има ли някой против предложението ми да дарим средства? Няма против. Благодаря Ви, колеги!
Каракачанов, да докладваш за военните училища.
КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Военните училища са под карантина, вътре в самите военни училища са, не излизат навън, не са разпуснати и си провеждат обучението онлайн, нищо че са вътре в самите военни училища.
Контингентът за Афганистан в момента, в който трябва да замине, след десетина дни, е под карантина вече една седмица. Още една седмица ще изкара карантината. Отново проби и се качват на самолета, и заминават за Афганистан. Другите се прибират и ги прибираме в същата база да изкарат две седмици карантина.
БОЙКО БОРИСОВ: Добре. Благодаря.

Точка 23

Проект на Постановление за одобряване на промени по бюджета на Министерството на икономиката за 2020 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество и проект на Решение за увеличаване акционерното участие на държавата в капитала на „Българска банка за развитие“ АД – София.

ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ: Господин премиер, може ли?
БОЙКО БОРИСОВ: Да.
ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ: С настоящото решение се дава съгласие държавата да увеличи акционерното си участие в капитала на „Българска банка за развитие“, чрез парична вноска на стойност от 500 милиона лева. По този начин „Българска банка за развитие“ ще издава портфейлна гаранция на Търговските банки, което ще им позволи да бъдат по-гъвкави при условията за предоставяне на кредити, като целта, която търсим е малките и средни предприятия да могат да се възползват от над два милиарда лева и по този начин да облекчим тяхното състояние.
Благодаря.
БОЙКО БОРИСОВ: Горанов?
ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Господин премиер, предлагам в това увеличение да включим и допълнителните двеста милиона, които са свързани с потребителските кредити на физическите лица.
ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Уважаеми колеги, ако мога да се включа, тече препрограмиране на всички оперативни програми. Тези, които имат ангажимента да стопанисват такива в различните министерства вероятно са информирани.
Считам, че около шестстотин милиона до момента могат да бъдат препрограмирани. Сто от тях вече са насочени за справяне с непосредствените последици от кризата, включително закупуване на маски, костюми, оборудване, покриване на разходи за лекари, както и увеличените разходи за социалния патронаж.
За начало двеста милиона от Европейския фонд за регионално развитие, на база препрограмиране на част от оперативните програми, е ресурс, който може да бъде мобилизиран.
БОЙКО БОРИСОВ: Благодаря. Така че, направо става седемстотин милиона.
ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Правилно отбелязвате, господин премиер. Предлагам Караниколов да го изготви на вносител, защото има технология, която трябва да отразим в нормативния акт.
БОЙКО БОРИСОВ: Министър Караниколов, изгответе го на вносител.
ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ: Разбрах.
Благодаря.

Точка 24

Проект на Постановление за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Сачева!
ДЕНИЦА САЧЕВА: С Постановлението се осигуряват средства в размер 49 840 000 лева необходими за еднократно изплащане на допълнителни суми към пенсии за м. април 2020 г.
Тези средства ще бъдат за сметка на преструктуриране на разходите или трансферите на централния бюджет за 2020 г.
Допълнителната сума към пенсията е в размер на 40 лева и се изплаща на пенсионери, на които пенсията или сбора от пенсиите заедно с добавките и компенсациите е в размер до 363 лева включително. По този начин ще бъдат подпомогнати 1 246 000 пенсионери.
БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 24.

Точка 25

Проект на Решение за одобряване на искане за получаване на разрешение за прилагане на освобождаване от мита и данък върху добавената стойност при внос на стоки от медицински характер, свързани с борбата с COVID-19.

БОЙКО БОРИСОВ: Горанов!
ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Уважаеми господин премиер, колеги, това, което предлагаме, е да подадем заявление пред Европейската комисия за получаване на разрешение за прилагане на освобождаване от мита и ДДС при внос на стоки от медицински характер, свързани с борбата с COVID-19, чрез включване в общо решение на Европейската комисия на основание на член 76 от Регламент № 1186 от 2009 на Съвета за установяване на система на Общността за митнически освобождаване и на член 53 от Директива № 132 на Европейската общност от 2009 г. за определяне приложното поле на член 143, букви „б“ и „в“ от Директива 2006/112/ЕО по отношение на освобождаването от ДДС при окончателен внос на някои стоки.
Предвид пандемията и екстремните предизвикателства, които поражда, и по-специално, с оглед обявеното извънредно положение, настоящите данни за заразени лица на територията на страната и с оглед на очакваната здравна криза, желаем да предприемем всички мерки, необходими за максимална подкрепа на гражданите, засегнати от вирусния щам, тези в риск и медицинските специалисти, участващи в борбата с пандемията. За тази цел отправихме искане до Европейската комисия, страната ни иска да се включи в общото решение за разрешаване на прилагането на освобождаване от облагане с мита и ДДС върху вноса на стоки от медицински характер. Те са посочени в приложението към настоящия проект на Решение и съдържат 43 стоки. Давам пример: респиратори за интензивна и субинтензивна грижа, мултипараметрични монитори, включително и техните преносими версии и т.н. Имате пред вас документа.
След получаване на разрешение от Европейската комисия ще можем директно да прилагаме освобождаване от мита и ДДС на подобни стоки, в т.ч. от Китай и от други държави извън общността.
БОЙКО БОРИСОВ: Благодаря.
Приемаме точка 25.

Закривам заседанието.

Изтегли в PDF

Платформата Brown to Green

Кристина Лазарова, съосновател на платформата „Brown to Green“: Зелената сделка е възможност България да изгради нов икономически модел

“Зелената сделка е възможност в България да се направи един нов икономически модел. Тя сама по себе си не се отнася само до трансформация на въглищните централи, а и е насочена към високоенергийната индустрията като цяло.

ПОВЕЧЕ
Платформата Brown to Green

Кристина Лазарова, съосновател на Платформата „Brown to Green”: Трябва да разглеждаме Зелената сделка като позитив и възможност за рестарт на сектор „Енергетика“

Координаторът на Платформа „Brown to Green“ участва на експертната онлайн дискусия „Регионални планове …

ПОВЕЧЕ
Платформата Brown to Green

Значим успех за българската екология и енергетика – платформата „Brown to Green“ стана част от Европейския Алианс за Чист водород към Европейската Комисия

България има нужда от нова стратегия за климат и енергетика. Този план за възстановяване и устойчиво…

ПОВЕЧЕ