Хронология
 • 11 декември 2019 г.

Представяне на Европейския зелен пакт

 • 14 януари 2020 г.

Представяне на Плана за инвестиции към Европейския зелен пакт и Механизма за справедлив преход

 • 15 януари 2020 г.

Европейският парламент подкрепи Зелената сделка

 • 04 март 2020 г.

Предложение за европейски законодателен акт за климата за постигане на неутрален по отношение на климата Европейски съюз до 2050 г.

Обществена консултация (отворена до 27 май 2020 г.) относно европейски пакт за климата, обединяваща региони, местни общности, гражданско общество, предприятия и училища

 • 04 март 2020

The European Green Deal:  Delivering Step by Step

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/FS_20_362

 • 10 март 2020 г.

Приемане на европейската промишлена стратегия — план за подготвена за бъдещето икономика

 • 11 март 2020 г.

Предложение за план за действие за кръгова икономика с акцент върху устойчивото използване на ресурсите

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/fs_20_437

Въпроси и отговори: Нов план за действие за кръгова икономика за по-чиста и по-конкурентоспособна Европа

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_419

 • 13 март 2020

Assessment and roadmap for the digital transformation of the energy sector towards an innovative internal energy market (доклад 327 стр. и резюме 27 стр.)

https://ec.europa.eu/energy/studies/assessment-and-roadmap-digital-transformation-energy-sector-towards-innovative-internal_bg

 • 28 април 2020 г.

Видеоконференция на Съвета на министрите по енергетика:

 • Европейската Зелена сделка ще бъде в основата на плана за възстановяване и енергията ще има важна роля;
 • Обсъдени са били Националните планове за енергетика и климат и значението им за постигането на енергийния съюз и Европейската Зелена сделка, настоявайки тези държави-членки, които все още не са представили плановете си, да направят това незабавно.
 • 29 април 2020 г.
 • Становище на комисаря Кадри Симсон:
  • Европейският съвет възложи на председателя на Европейската комисия да представи план за възстановяване, свързан с преразгледано предложение за многогодишната финансова рамка. Зелената сделка ще бъде в основата на този план и енергията ще има важна роля. Виждат се три потенциални области на фокуса в сектора: стимулиране на обновяването на сградите, ускоряване на развитието на ВЕИ и инвестиране в иновативни технологии за чиста енергия.
  • През септември 2020г. ще представи инициативата „Възстановителна вълна“, план за стимулиране на реновирането на сгради в Европа с конкретни действия. Второ – има нужда от повече възобновяема енергия. От една страна, това означава подкрепа на европейските вериги за доставка на енергия от възобновяеми източници, от друга, насърчаване на големи инфраструктурни проекти, които ще осигурят стимул за икономиката, като същевременно ще направят енергийната система по-екологична.
 • Предстоящо

Представяне на стратегията „От фермата до трапезата“ за повишаване на устойчивостта на продоволствените системи

 • Предстоящо

Представяне на стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г. за защита на уязвимите природни ресурси на нашата планета

 

2021 г.

Европейска година на железопътния транспорт – Европейският зелен пакт – трябва значително да се увеличи дела на железопътния транспорт при превоза на хора и стоки

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1b7073d2-5dcb-11ea-b735-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-126835528

Области на политиката

Чиста енергия

Възможности за алтернативни, по-чисти източници на енергия

Устойчива промишленост

Начини за гарантиране на по-устойчиви, съобразени в по-голяма степен с околната среда производствени цикли

Изграждане и саниране на сгради

Необходимост от почист строителен сектор

Устойчива мобилност

Насърчаване на използването на по-устойчиви транспортни средства

Биоразнообразие

Мерки за защита на нашата крехка екосистема

От фермата до трапезата

Начини за осигуряване на по-устойчива хранителна верига

Премахване на замърсяването

Мерки за бързо и ефикасно намаляване на замърсяването

Платформата Brown to Green